Alternative text

2020-21 Akademik Yılı

2020-21 Academic Year

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

BİLKENT UNIVERSITY

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS

Öğrenci Etkinlikleri Merkezi

Student Activities Center

Kulüp ve Topluluklar

Clubs and Societies

Genel Kurul Sonuçları Bildirim Formu

General Assembly Results Notification Form

Bu form dört bölümden oluşmaktadır: 1) Kulüp/ Topluluk Danışmanıyla ilgili bilgilre, 2) Yönetim Kurulu Üyeleriyle ilgili bilgiler, 3) Genel Kurul ile ilgili bilgiler, 4) Öngörülen yıllık programla ilgili bilgiler. Bölümler tamamlandıkça bir sonraki bölüm açılacaktır. Son bir yıl içinde tüzük değişikliği yapıldıysa, tüzüğün en son halini Öğrenci Etkinlikleri Merkezi’ne elden teslim etmeniz gerekmektedir.

This form consists of four sections: 1) Info about the Club/Society Advisor, 2) Info about the Board Members, 3) General Assembly documents, 4) Proposed annual program of activities. As sections are completed, the next chapter will open. If the Club/Society charter has been amended in the past year, you must hand over the most recent version of this document to the Student Activities Center.


FORMU DOLDURAN

FORM SUBMITTED BY


KULÜP/TOPLULUK DANIŞMANI

CLUB/SOCIETY ADVISOR

Kulüp/Topluluk Danışmanı, Bilkent Üniversitesi’nin tam zamanlı Akademik veya İdari personeli olmalıdır. Danışmanın imzasının da bulunduğu kabul yazısı yüklenmelidir.

The Club / Society Advisor must be Bilkent University's full-time Academic or Administrative staff. The acceptance letter signed by the advisor must be uploaded.


YÖNETİM KURULUYLA İLGİLİ BİLGİLER

INFO ABOUT THE BOARD MEMBERS

BAŞKAN / PRESIDENT


GENEL SEKRETER / SECRETARY GENERAL


SAYMAN / TREASURERDİĞER ÜYELER / OTHER BOARD MEMBERSGENEL KURUL BELGELERİ

GENERAL ASSEMBLY DOCUMENTS

Genel Kurul’a katılanların listesi ve Genel Kurul tutanağını yükleyiniz.

Upload the list of attendees and the minutes of the General Assembly Meeting.

Yüklenecek dokümanların doc, docx, jpg, jpeg, pdf veya xls formatında ve en fazla 8Mb olmaları gerekmektedir.

Documents to be uploaded must be in doc, docx, jpg, jpeg or xls files and maximum 8Mb large.

Allowed Files: doc, docx, jpg, jpeg, pdf, xls, xlsx (Max 8Mb)
Allowed Files: doc, docx, jpg, jpeg, pdf, xls, xlsx (Max 8Mb)


YIILIK ETKİNLİK PROGRAMI

ANNUAL PROGRAM OF ACTIVITIES

Öngörülen yıllık etkinlik programını belirtiniz.

Specify the projected annual program of activities.

Allowed Files: doc, docx, jpg, jpeg, pdf, xls, xlsx (Max 8Mb)